9 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Damien Goutte-Gattat 536d03fa38 Prepare 0.2.1 release. преди 1 година
  Damien Goutte-Gattat 65412beab1 Prepare 0.2.0 release. преди 1 година
  Damien Goutte-Gattat 577caa6083 Prepare point release. преди 2 години
  Damien Goutte-Gattat b57981390c Prepare next release. преди 2 години
  Damien Goutte-Gattat f8347c0f1a Set version number to 0.1.0 преди 9 години
  Damien Goutte-Gattat 128d48bcb6 Add draft man page преди 9 години
  Damien Goutte-Gattat 49666c1598 Detect and link against libmagic преди 9 години
  Damien Goutte-Gattat e71b696043 Initialize GPGME for signing преди 9 години
  Damien Goutte-Gattat f049a23867 Initial commit преди 9 години