Преглед на файлове

Set version number to 0.1.0

master v0.1.0
Damien Goutte-Gattat преди 9 години
родител
ревизия
f8347c0f1a
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      configure.ac

+ 1
- 1
configure.ac Целия файл

@ -1,6 +1,6 @@
dnl Configure template for the fmail package
AC_INIT([fmail], [0.1],
AC_INIT([fmail], [0.1.0],
[dgouttegattat@incenp.org])
AC_CONFIG_SRCDIR([configure.ac])
AC_CONFIG_MACRO_DIR([m4])


Зареждане…
Отказ
Запис